Co to są fundusze inwestycyjne ?

Fundusze inwestycyjne, zgodnie z definicją, są instytucjami wspólnego inwestowania mającymi na celu pomnażanie zgromadzonych przez uczestników funduszu środków. Inaczej mówiąc, jest to instytucja która gromadzi w jednym miejscu pieniądze wielu inwestorów a następnie lokuje je w różnego rodzaju instrumenty finansowe np. akcje, obligacje, bony skarbowe i w ten sposób wypracowywuje zyski dla swoich uczestników. Środki zgromadzone w funduszu zarządzane są przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy stale monitorują bieżącą sytuację gospodarczą oraz zachowanie rynków finansowych. Fundusze mogą być więc dobrą inwestycją dla osób, które dopiero rozpoczynając swoją przygodę z giełdą lub nie posiadają odpowiedniej wiedzy bądź czasu by samodzielnie inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Na swoją działalność Fundusz musi otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Czy moje środki w funduszu są bezpieczne ?

Zgodnie z ustawą o działalności funduszy inwestycyjnych, każdy fundusz posiada odrębną od TFI (firmy tworzącej i zarządzającej funduszami) osobowość prawną. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez inwestorów a w razie bankructwa lub upadku TFI sprawia, że aktywa funduszy nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. W takiej sytuacji (upadek TFI), aktywa funduszu przekazywane są przez regulatora rynku w zarządzanie innemu TFI. Dodatkowo środki funduszu przechowywane są na rachunkach u tzw. depozytariusza, którym może być tylko bank posiadający bardzo wysoki kapitał własny i wpisany na odpowiednią listę. Bank depozytariusz zapewnia również zgodność działań funduszu z prawem i regulaminem funduszu.

Jakie są podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych ?

Ze względu na rodzaj dokonywanych lokat, fundusze możemy podzielić na :

  • fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
  • fundusze papierów dłużnych (obligacji)
  • fundusze mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone)
  • fundusze akcji